2021 m. gruodžio 8 d., Treciadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Savaitės tema

*print*

Archyvas :: Ateiti ir pamatyti. Apie popiežiaus Pranciškaus laišką minint Pasaulinę socialinio komunikavimo dieną

2021-05-14
 
Popiežiaus Pranciškaus pokalbis su JAV katalikų žinių tarnybos CNS, mininčios 100-ąsias steigimo metines, Vatikane dirbančiais atstovais. Nuotrauka iš „VaticanNews“

Popiežiaus Pranciškaus pokalbis su JAV katalikų žinių tarnybos CNS, mininčios 100-ąsias steigimo metines, Vatikane dirbančiais atstovais. Nuotrauka iš „VaticanNews“

Mindaugas Buika


 

II VATIKANO SUSIRINKIMO SPRENDIMAS
„Kvietimas ateiti ir pamatyti, kuris lydi pirmuosius jaudinančius Jėzaus susitikimus su mokiniais, yra taip pat kiekvieno tikro žmogiško bendravimo metodas, - rašo popiežius Pranciškus kreipimesi, skirtame Bažnyčioje minimai socialinio komunikavimo dienai. - Siekiant papasakoti apie gyvenimą, tampantį istorija, būtina palikti patogią išankstinę nuostatą „jau tai žinome" ir išjudėti, eiti ir pamatyti, būti su žmonėmis, klausytis jų, stoti akistaton su tikrove, kuri mus visuomet nustebins kokiu nors aspektu". Vadovaudamasis šiomis Evangelija paremtomis įžvalgomis, Šventasis Tėvas nori, kad jau 55-ąjį kartą vykstantis maldomis bei atitinkamomis rinkliavomis paremtas liturginis katalikiškos žiniasklaidos minėjimas taptų paskatinimu komunikavimui būti dar skaidresniam ir pagarbesniam. Sąžiningas ir betarpiškas informacijos rinkimas ir perdavimas yra svarbus tiek tradicinio spausdinto laikraščio redakcijai, tiek elektroniniu ryšiu paremtam interneto portalui, kuriuos Bažnyčia naudoja savo misijai. Kad žiniasklaida turi išskirtinę reikšmę pastoracijai ir apaštalavimui, patvirtina tas faktas, jog šiai temai yra skirtas specialus 1963 metais paskelbtas II Vatikano Susirinkimo dekretas „Inter Mirifica", kuriame aukščiausiu bažnytiniu lygiu pasiūlyta kasmet minėti Pasaulinę socialinio komunikavimo dieną, pabrėžiant vyskupų atsakomybę prižiūrėti bei skatinti jos veiklą bei atitinkamas užduotis.
„Kad būtų veiksmingiau stiprinamas įvairiopas Bažnyčios apaštalavimas socialinėmis komunikavimo priemonėmis, vyskupų nutarimu visose pasaulio vyskupijose kasmet tebūnie skiriama viena šventinė diena tikintiesiems susipažinti su pareigomis šioje srityje ir pakviesti šia intencija melstis bei remti piniginėmis aukomis, - tvirtina dekreto „Inter Mirifica" tekstas. - Surinktos aukos tebūnie skiriamos palaikyti ir plėtoti Bažnyčios įkurtoms šios srities įstaigoms bei darbams, atsižvelgiant į viso katalikiškojo pasaulio reikmes". II Vatikano Susirinkimo dokumentas kviečia „tinkamai ugdyti tikinčiųjų sąžinę, kad jie žinotų, kaip šiomis (socialinio komunikavimo priemonėmis) naudotis ir remti bei derinti visus katalikų darbus šioje srityje". Susirinkimo tėvai „kviečia ir visus geros valios žmones, ypač tuos, kuriems šios priemonės pavestos, stengtis ir siekti jas naudoti vien žmonių bendruomenės gėriui, nes jos likimas kasdien vis labiau priklauso nuo teisingo jų naudojimo". Pirmą kartą Pasaulinė socialinio komunikavimo diena popiežiaus šv. Pauliaus VI sprendimu buvo paminėta 1967 metų gegužės 7 dieną, sekmadienį, prieš Sekmines, ir šio papročio laikomasi iki šiol. Kai kuriose šalyse, taip pat ir Lietuvoje į šį sekmadienį nukeliamos Šeštinės - Kristaus žengimo į dangų iškilmė - ir šis sutapimas dar labiau aktualizuoja katalikiškos žiniasklaidos, kaip Bažnyčios evangelizavimo įrankio, palaikymą, kad būtų geriau pažįstami ir priimami tikėjimo slėpiniai, stiprinant Viešpaties mistinio Kūno narių laukiančios dangiškosios garbės viltį.
KRITINĖS ĮŽVALGOS IR DĖKINGUMAS
Naujajame kreipimesi apžvelgdamas plačią komunikavimo temą, popiežius Pranciškus pripažįsta, kad šioje srityje yra daug problemų, ypač suprastėjusi naujienų pateikimo kokybė. Jis pastebi, kad daugėja nusiskundimų dėl perduodamos informacijos vienodumo ir paviršutiniškumo, netgi savotiško turinio kopijavimo laikraščiuose, televizijoje, radijuje ir interneto portaluose. „Tyrimo ir žurnalistinio reportažo žanras praranda savo vietą bei originalumą, yra pakeičiamas pusfabrikačiais, „iš aukščiau nuleidžiama" autoreferencine informacija, kuri vis menkiau atspindi tikrąją dalykų padėtį bei konkretų žmonių gyvenimą", - susirūpinęs rašo Šventasis Tėvas, žinomas artumu žiniasklaidai ir jos veiklos skatinimu. Jis šį reiškinį įvardija kaip šiuolaikinę leidybos industrijos krizę, kuri veda į įvairaus pobūdžio socialinių, politinių ar kultūrinių problemų sprendimo apsunkinimą, žinant ypatingą žiniasklaidos reikšmę. Esant tokiai padėčiai, vis sunkiau suvokti svarbiausių visuomeninių procesų prasmę ir atskleisti iš kasdienybės sunkumų įveikimo kylančią pozityviąją šiandienos kartų energiją. Todėl popiežius Pranciškus kviečia žurnalistus ir visus, dirbančius šioje srityje, vietoje dabar nusistovėjusio „informacijos gaminimo" sėdint priešais kompiuterio ekraną ir prisijungus prie socialinių tinklų, išeiti į gatvę, susitikti ir kalbėtis su žmonėmis. Vietoje reikia aiškintis ir patikrinti susidariusią situaciją ir tada nagrinėti įvairių įvykių ištakas, kad būtų galima tikroviškai parodyti neretai dramatiškų istorijų pasekmes, kurių kitu atveju gal ir iš viso nebūtų galima pastebėti. Jeigu nebūsime atviri tiesioginiams susitikimams, nesieksime betarpiško bendravimo su įvykių dalyviais, liksime tik mažai ką suprantančiais ir padedančiais žiūrovais, nepaisant visų technologinių ryšių naujovių su jų potencialiomis galimybėmis atskleisti tikrovę. „Kiekviena priemonė naudinga ir vertinga tik tada, jei motyvuoja mus nueiti, pamatyti ir išsiaiškinti dalykus, apie kuriuos kitaip nesužinotume", - tvirtina Šventasis Tėvas, pabrėždamas ne tik informacijos naujumą, bet ir patikimumą, ieškant problemų sprendimo.
Kreipimesi, skirtame Pasaulinei socialinio komunikavimo dienai, paminėti Evangelijoje pateikti pavyzdžiai apie pirmųjų Jėzaus mokinių atsivertimo ir tikėjimo pradžią, kurią sąlygojo tikroji informacijos gavimo patirtis, atsiliepiant į Viešpaties kvietimą Jį geriau pažinti išgyvenant tiesioginį bendravimą su Juo. Priėmimas Jordane apsikrikštijusio ir viešą mokymą pradėjusio Išganytojo raginimo „Ateikite ir pamatykite" (Jn 1, 39), radikaliai pakeitusio apaštalų gyvenimo būdą, pasak popiežiaus Pranciškaus, gali būti suvoktas kaip „sąžiningiausio išgirstos žinios patikrinimo" pavyzdys. Iš tikrųjų Evangelijos veikėjų pasakojimai apie nepaprastą susitikimų su Jėzumi patirtį rodo, kad ateiti ir pamatyti yra paprasčiausias ir kartu reikšmingiausias tikrovės pažinimo būdas. „Norint pažinti, reikia susitikti, leisti, kad mano akivaizdoje esantis asmuo man kalbėtų, kad mane pasietų jo liudijimas", - daro išvadą Šventasis Tėvas. Jo įsitikinimu, tai - gera pamoka šiandienos žurnalistikai, kuriai reikia didesnio smalsumo, atvirumo, aistros, kad pateikiama įvykių analizė būtų grindžiama gebėjimu išgyventi tikrovę. Popiežius Pranciškus išreiškė padėką tiems žiniasklaidos profesionalams, kurie, nepaisydami neretai pasitaikančių pavojų, aktyviai veikia, kad būtų pateikta tikroviška ir patirtimi paremta svarbių dalykų informacija. Taip mes sužinome, kokia sunki persekiojamų mažumų situacija įvairiuose pasaulio kraštuose, dažnai pasitaikantys piktnaudžiavimai bei neteisybės vargšų ir kūrinijos atžvilgiu, kartais pristatomi pamiršti karai, kuriuose liejasi nekaltų žmonių kraujas. Nurodęs dabar pasaulyje išgyvenamą koronaviruso pandemiją, Šventasis Tėvas perspėjo, kad pateikiama informacija apie šią globalinę nelaimę nebūtų, kaip dažnai atsitinka kitų krizių atvejais, pristatoma laikantis dvigubų standartų, vadovaujantis turtingesnių visuomenių pozicija, telkiant dėmesį į šios problemos sprendimą Europoje ar Jungtinėse Valstijose, bet užmirštant gydymo nesulaukiančius žmones vargingose Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos šalyse. „Vargšai visada lieka eilėje paskutiniai, o teisė į visiems galiojančią sveikatos apsaugą, nors iš principo skelbiama, iš tiesų netenka savo realaus poveikio", - apgailestaudamas pripažįsta popiežius Pranciškus. Ypatingai rūpindamasis vargstančiais žmonėmis jis Bažnyčioje įvedė specialią jiems skirtą Pasaulinės maldos dieną ir nuolat kviečia žurnalistus skurdo temai rodyti didesnį dėmesį savo pranešimuose.
INTERNETAS IR ŠV. PAULIAUS PAVYZDYS
Atskirai laiške aptardamas šiuolaikinio interneto ryšio galimybes, Šventasis Tėvas pripažįsta jo naudą sparčiam informacijos perdavimui, plačiam dalijimuisi žiniomis, kada „daug daugiau akių atverta į pasaulį, vyksta nuolatinė vaizdų ir liudijimų apytaka". Negalima paneigti, kad šios skaitmeninės technologijos naudojimas ypač svarbus ne tik tiesioginiam naujienų sužinojimui, bet skubiam reikalingos pagalbos suteikimui tais atvejais, kai internetu tuoj pat pasiekia žinia apie ištikusią stichinę nelaimę ar karinio (teroristinio) išpuolio bei kito smurto situaciją. Tačiau tenka pripažinti, kad sparčiai užmezgamas interneto ryšys socialiniuose tinkluose kelia galbūt iš karto neregimą, bet realų dezinformacijos pavojų, kadangi gaunamų pranešimų neįmanoma tuoj pat patikrinti ir kitais šaltiniais patvirtinti. „Jau kuris laikas žinome, kad internetu perduodamomis naujienomis ir netgi išmaniai pristatytais apgaulingais vaizdais galima lengvai manipuliuoti, - pastebi popiežius Pranciškus. - Tai daroma dėl daugelio (ideologinių bei politinių) motyvų ar kartais dėl banalaus narciziškumo". Jis pažymi, kad toks kritiškas požiūris jokiu būdu nereiškia internetinio ryšio smerkimo ar demonizavimo, kadangi komunikacijos priemonės technologija čia niekuo dėta. Tiesiog viskas priklauso nuo jos naudojimo ir dėl to reikia su gilesniu įžvalgumu bei didesne atsakomybe vertinti tokiu būdu perduodamų ir priimamų pranešimų turinį. Visi, tiek informacijos skleidėjai, tiek ir jos vartotojai yra atsakingi už tokios komunikacijos kontrolę, turi būti pasirengę atskleisti pasitaikančias melagingas žinias („fake news") ir jas laiku demaskuoti. Deramai ir sąžiningai panaudodami interneto ryšį, galime tapti patikimais tiesos liudytojais, nes atskleidžiame įvykių ir procesų ne tik negatyvius, bet ir pozityvius bruožus, kurie tradicinės žiniasklaidos gali likti nepastebėti. Interneto dėka mes turime galimybę pranešti tai, ką matome, pasidalyti liudijimais, istorija, tapdami informacinės bendruomenės nariais.
Pabrėždamas tiesioginės patirties bei asmeninių santykių svarbą patikimų ir ypač veiksmingų naujienų sklaidoje, Šventasis Tėvas vėlgi rėmėsi Evangelijos pasakojimų vertinimu. Jis aiškina, kad Jėzus traukė žmones ne tik savo mokymo naujumu ir tiesa, bet „Jo kalbos reikšmingumas buvo neatsiejamas nuo Jo žvilgsnio, elgsenos ir net Jo tylėjimo". Per įsikūnijusio Sūnaus skelbimą ir veikimą neregimasis Dievas tapo matomas, girdimas ir netgi paliečiamas. Iš čia seka ir paraginimo „Eik ir pasižiūrėk" prasmė, nes informacijos gavimas turi būti susietas su asmenine patirtimi, įsitraukimu į dialogą. Tai ypač aktualu šiandien, kai daug tuščios retorikos kiekvienoje viešojo gyvenimo srityje, neišskiriant net verslo ar politikos, todėl vis mažiau pasitikėjimo tuo, kas sakoma. Popiežius Pranciškus pastebėjo, kad geroji Evangelijos naujiena anuo metu sparčiai plito pasaulyje, nes vyrų ir moterų bendravimas su Jėzų Kristų liudijančiais apaštalais vyko iš širdies į širdį, juos žavėjo ne tik pirmųjų Viešpaties mokinių žodžiai, bet ir elgesys, todėl jie noriai priėmė ir mokymą. Žinoma, jeigu didysis tautų apaštalas šventasis Paulius gyventų šiandien, tai turbūt efektyviai naudotųsi tiek elektroniniu paštu, tiek socialiniais tinklais pasiekiamais pranešimais. Tačiau svarbu suprasti, kad tuometinį nepaprastą evangelizavimo rezultatyvumą nulėmė ne naudojama komunikavimo technologija, tačiau betarpiškas bendravimas su savo epochos žmonėmis, kuriems didžiulį įspūdį darė šv. Pauliaus tikėjimas, viltis ir meilė, tiesiogiai girdint jo skelbimą susirinkimuose ir pokalbiuose. „Matydami jį veikiantį vietovėse, kuriose lankėsi, žmonės galėjo įsitikinti, koks teisingas ir vaisingas gyvenime buvo tas išganymo skelbimas, kurį jis pristatė Dievo malonės dėka", - aiškino Šventasis Tėvas. Tai - puikus pavyzdys ir rimtas iššūkis šių dienų katalikiškosios žiniasklaidos darbuotojams, kurie remdamiesi savo liudijimu turi perduoti tikėjimu grindžiamas žinias sutikdami žmones ten, kur jie yra, ir tokius, kokie yra.
GALIMOS ŽURNALISTINĖS NUODĖMĖS
Kreipimąsi, skirtą artėjančiai Pasaulinei socialinio komunikavimo dienai, popiežius Pranciškus tradiciškai pasirašė sausio 24-osios, kai Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minimas žurnalistų dangiškasis globėjas, Bažnyčios mokytojas ir vyskupas šv. Pranciškus Salezas (1567-1622), vigilijoje. Netrukus po to, vasario 1 dieną, Šventasis Tėvas audiencijoje Vatikane priėmė vienos iš didžiausių pasaulyje 100 metų steigimo sukaktį mininčios JAV Katalikų naujienų tarnybos (Catholic news service, CNS) atstovus. Amerikiečių katalikų žurnalistams perduotame sveikinimo laiške ir vykusiame pokalbyje buvo pratęstas apmąstymas apie žiniasklaidos vaidmenį ugdant dialogą, plėtojant nuoširdų žmonių ir bendruomenių ryšį. Popiežius Pranciškus pripažino, kad per pastaruosius šimtą metų CNS, kuri yra JAV vyskupų konferencijai priklausanti struktūra, turėjo neįkainojamos reikšmės pateikiant anglakalbiam pasauliui žinias apie Bažnyčios įgyvendinimą misiją skelbti Evangeliją bei liudyti Jėzuje Kristuje apreikštą Dievo meilę. Vėlgi priminęs kreipimesi šiemetinei Pasaulinei socialinio komunikavimo dienai išreikštą perspėjimą, kad dabar naująja technologija perduotomis žiniomis gali būti lengvai manipuliuojama ir skleidžiama dezinformacija, Šventasis Tėvas patvirtino, jog CNS ištikimai laikosi šimtametės tradicijos perduoti teisingas ir vertybėmis grindžiamas naujienas. Drąsindamas katalikus žurnalistus stiprinti dialogą ir sąžiningą bendravimą tarp individų ir bendruomenių, jis sakė, jog šiandien mums reikia žiniasklaidos, kuri padėtų žmonėms, ypač jaunimui, atskirti gėrį nuo blogio, brandinti sveiką požiūrį į aiškiai ir objektyviai pateiktus faktus, labiau vertinti darbavimąsi dėl teisingumo, socialinės santarvės ir pagarbos mūsų bendriems namams".
Pokalbyje su JAV katalikų žiniasklaidos atstovais popiežius Pranciškus prisiminė, kad dar būdamas Argentinos sostinės Buenos Airių arkivyskupu jis perspėjo vietinius žurnalistus nedaryti ir šiandien jų profesijai būdingų keturių nuodėmių. Pirmiausia kalbama apie klaidinantį informacijos pateikimą, kai sąmoningai palaikoma tik viena pusė, nutylint kitus niuansus, kurie reikalingi objektyvumui ir tiesos atskleidimui ir tai veda į galimą naujienų gavėjo reikalo nesupratimą. Antra rimta nuodėmė - faktais nepatvirtintų gandų iškėlimas galimai pažeidžiant tuose klaidinančiuose pranešimuose minimų asmenų reputaciją. Panašiai veikia ir trečiasis žurnalistinis prasižengimas, kai publikacijose sutelkiamas dėmesys į neigiamus žmogaus praeities dalykus, nors jie išpirkti ir klaidos nebekartojamos. Ketvirtoji blogybė yra polinkis į koprofiliją (coprophilia (graikų k.) - meilė atmatoms), kada pirmenybė teikiama žinioms apie „purvinus" dalykus, įvairaus pobūdžio skandalus, kuriuos informacijos vartotojai noriai priima, todėl tai duoda didesnį pelną. Kviesdamas vengti šių nuodėmių ir pateikti žinias išsamiu, teisingu bei objektyviu būdu, Šventasis Tėvas nurodė, jog tai ypač aktualu pristatant Bažnyčios gyvenimą. Negalima kurstyti ugnies iškilus problemoms palaikant vieną ar kitą konflikto pusę, nes tai skaldytų bažnytinę bendruomenę, o „susiskaldžiusi Bažnyčia nėra Bažnyčia". Kad nesutarimai niekur neveda, visuomet primena kenčiančio Jėzaus malda: „Tegul visi bus viena" (Jn 17, 21), tačiau ši vienybė nereiškia vienodumo, bet bendrystę įvairovėje, turint tą pačią širdį.
Kreipimąsi, skirtą šiemetinei Pasaulinei socialinio komunikavimo dienai, popiežius Pranciškus užbaigia savo sukurta malda, kurioje prašo Viešpaties padrąsinimo žurnalistams išeiti iš savęs, išsirengti į tiesos paiešką ir nesileisti, kad įtaką darytų išankstinės nuostatos, vengti formuluoti skubotas išvadas be išsamaus tyrimo. Meldžiama išmokyti skirti laiko tam, kad geriau viską suprastume, atkreiptume dėmesį į tai, kas svarbiausia, nesiduotume išblaškomi paviršinių dalykų, atskirtume klaidinančią regimybę nuo tiesos. Maldoje prašoma malonės dovanos atpažinti Dievo buveines mūsų pasaulyje ir „sąžiningai papasakoti kitiems apie tai, ką matėme".

 

 

„XXI amžius"

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-05-15 10:13
 
 

Komentarai (5)

Jūsų el. paštas

S.G.

2021-05-30 08:15

Pasirodo mes nuodėmingi...

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Dalia Sceponavičiūtė

2021-05-30 07:40

Puiku

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Laura Pačtauskaitė

2021-05-19 13:35

Lyg ir matytos damos

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Gražina

2021-05-19 07:18

Žurnalistinės nuodėmės... Įdomu

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media