2024 m. liepos 16 d., Antradienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Konkursas "Žmogus ir aplinka"

*print*

 

 PATVIRTINTA 
Aplinkos ministro 2008-11-28 įsakymu 
PAKEISTA 
Aplinkos ministro 2015-10-12 įsakymu 

ŽURNALISTŲ KŪRYBINIO KONKURSO „ŽMOGUS IR APLINKA" PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Žurnalistų kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka" (toliau - Konkursas) premijos (toliau - Premija) skyrimo nuostatai reglamentuoja šio konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems darbams, darbų teikimą, vertinimą, nugalėtojų skelbimo bei apdovanojimo tvarką. 
2. Konkurso tikslas - išrinkti geriausias einamaisiais metais šalies periodinėje žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje spaudoje, radijuje ir televizijoje, taip pat interneto leidiniuose) skelbtas publikacijas, reportažus „Žmogus ir aplinka" tema. Žurnalistų kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka" siekis - šviesti ir informuoti visuomenę aktualiais aplinkos apsaugos ir statybos bei būsto plėtros klausimais, kelti svarbiausias šios srities problemas, stiprinti gyventojų dėmesį aplinkos kokybei, ugdyti jų ekologinį sąmoningumą bei raštingumą, taip pat pilietines iniciatyvas tausojant gamtą ir rūpinantis gyvenamąja aplinka. 
3. Kasmetinę Konkurso Premiją steigia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau - Ministerija), bendradarbiaudama su Lietuvos žurnalistų sąjunga (Sąjunga). 
4. Laureatams įteikiama piniginė premija ir Sąjungos bei Ministerijos diplomai. Premijos dydis, kurią skiria Ministerija - 1500 eurų 
5. Konkursui pateiktų darbų atrinkimą ir įvertinimą vykdo Konkurso vertinimo komisija (toliau - Komisija). 
II. KOMISIJOS DARBAS IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA 
6. Konkurso dalyvių pateiktus darbus vertina Sąjungos pirmininko įsakymu sudaryta Konkurso vertinimo komisija (toliau- Komisija), susidedanti iš 7 Sąjungos ir Ministerijos deleguotų atstovų: Sąjunga deleguoja 4, Ministerija - 3 Komisijos narius. 
7. Komisija vertina ir išrenka geriausius darbus ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 17 d. 
8. Komisijos posėdžius kviečia ir jos darbui vadovauja pirmininkas, renkamas balsuojant paprasta balsų dauguma. 
9. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 5 Komisijos nariai. 
10. Komisijos posėdžius ir pateiktų darbų vertinimą organizuoja Sąjunga. 
11. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma. Esant lygiam balų skaičiui, spendžiamąjį balsą turi Komisijos pirmininkas. 
12. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas.

 

 

13. Einamaisiais metais ne vėliau kaip iki gruodžio 18 d. Ministerijai pateikiamas Komisijos posėdžio, kuriame patvirtinami Konkurso nugalėtojai, originalas. 
14. Piniginė premija skiriama iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų. 
15. Konkurso laimėtojus paskelbia bei šiuose nuostatuose patvirtintas pinigines premijas įteikia Komisijos pirmininkas einamųjų metų pabaigoje Ministerijos organizuojamoje laureatų apdovanojimo ceremonijoje. 
16. Konkurso dalyviai Komisijai pateikia (raštu arba įrašytus į elektroninę laikmeną) einamųjų metų laikotarpiu šalies periodinėje žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje spaudoje, radijuje ir televizijoje, taip pat interneto leidiniuose) skelbtas publikacijas, reportažus „Žmogus ir aplinka" tema. 
17. Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip 3 (tris) darbus. 
18. Originalius darbus, atitinkančius Konkurso tematiką bei tikslą, gali teikti redakcijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos skyriai/klubai, žurnalistai, Ministerija. 
19. Darbai pristatomi Sąjungai (Jogailos g. 11, Vilnius, el. paštas info@lzs.lt) iki einamųjų metų gruodžio 4 d. 
20. Konkurso dalyvis (Konkursui pateiktų kūrinių autorius) suteikia Konkurso rengėjams (Ministerijai ir Sąjungai) neišimtinę teisę publikuoti Konkursui pateiktus autorinius kūrinius su Konkursu susijusiuose leidiniuose ir visuomenės informavimo priemonėse. Ši teisė perduodama neatlygintinai. 
III. REIKALAVIMAI DARBAMS 
21. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: 
21.1. kūrybiškumas (autoriaus kuriamojo darbo požymiai publikacijoje); 
21.2. originalumas (temos traktuotės savitumas); 
21.3. teksto kalba (sklandumas, raiškos ypatumai). 

IV. PREMIJŲ KATEGORIJOS IR JŲ SKIRSTYMO TVARKA 
22. Komisija, įvertinusi darbus pagal nuostatų 21 punkte išvardytus kriterijus, paskirsto pinigines premijas I, II ir III vietų laimėtojams. 
23. Komisija turi teisę perskirstyti premijas kita tvarka. 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
24. Kilę ginčai dėl šių nuostatų taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta

 

 

 

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media