2024 m. vasario 26 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Nuomonių barometras

*print*

Archyvas :: LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOORDINAVIMO CENTRO PAREIŠKIMAS „Dėl persekiojamų už pažiūras piliečių ir jų persekiotojų atsakomybės“

2023-06-01
 
Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariams
Vilniaus universiteto rektoriui
Vilniaus universiteto akademinės etikos komisijos pirmininkui
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanei
Lietuvos žurnalistų sąjungai
Kopija: Žiniasklaidai
LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOORDINAVIMO CENTRO PAREIŠKIMAS
Dėl persekiojamų už pažiūras piliečių ir jų persekiotojų atsakomybės
2023 m. gegužės 31 d.
Vilnius
Lietuvos akademinės bendruomenės atstovai prof. Vytautas Radžvilas ir prof. Alfonsas Vaišvila atvirame laiške portale www.delfi.lt šalies Prezidentui detaliai paviešino šiurkščius cenzūros ir persekiojimo žmonių už įsitikinimus faktus Vilniaus universitete (VU) bei Lietuvos radijuje ir televizijoje (LRT).
Atvirame laiške akademinės bendruomenės atstovai paviešino faktus, kad:
1. LRT Etikos kontrolierė (Kontrolierė) vadovaudamasi LRT etikos kodeksu, tačiau pažeisdama Konstitucijos 25 straipsnį, anoniminio skundo pagrindu nubaudė LRT programų vedėją V. Savukyną už tai, kad šis 2022 m. rugsėjo 30 d. savo Feisbuko paskyroje paskelbė Teisingumo ministrę E. Dobrovolską kritikuojantį įrašą, kartu pažeisdama ir Lietuvos Respublikos informavimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies bei LRT įstatymo 3 str. 1 dalies nuostatas, laiduojančias asmens informacijos, įsitikinimų ir žodžio bei kūrybos laisvę.
2. Minėtame laiške nurodoma, kad LRT Kontrolierės darbo metodai primena sovietmečio „Troikos" metodus: sprendimą dėl V. Savukyno tariamai padarytų LRT etikos kodekso pažeidimų lėmė trys LRT administracijos padalinių vadovai, konstatavę V. Savukyno kaltę (LRT gen. Direktoriaus pavaduotojas G. Oganauskas, LRT Teisės ir vindikacijos skyriaus vadovė L. Joskaudaitė-Dmitrijeva, LRT radijo departamento naujienų tarnybos vadovė D. Javinskaitė).
3. Nurodoma, kad LRT Kontrolieriaus institucija įsteigta tikslu susidoroti su kitaminčiais žurnalistais, kad minėtas LRT etikos kodeksas yra taikomas selektyviai - jis netaikomas žurnalistams R. Miliūtei, I. Makaraitytei ir kitiems LRT darbuotojams. Pastarosioms suteikiama teisė skelbti savo asmenines nuomones ne tik Feisbuko paskyrose, bet ir LRT laidose, leidžiant asmeniškai, netgi neadekvačiai, kritikuoti politines partijas ar visuomenines organizacijas, viešai skatinti neapykantą kitaminčiams (prigimtinės šeimos šalininkams, pokario rezistencijos puoselėtojams, marksistinės genderizmo ideologijos kritikams ir kt.)
4. Konstatuojama, kad LRT administracijos ir jai pavaldžios Kontrolierės laikysena skirtingų žurnalistų atžvilgiu yra akivaizdus LRT darbuotojų diskriminavimo pavyzdys (Konstitucijos 29 str. nustato, kad valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys yra lygūs, kad žmogaus teisių negalima varžyti įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu).
Akademinės bendruomenės atstovai taip pat nurodė, jog:
5. Analogiškai vien už dalyvavimą TV laidoje „Sengirė", kurią transliavo Youtube OpTV kanalas, Vilniaus universiteto (VU) Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos komitetas (Programos komitetas) siekė nubausti docentę, humanitarinių mokslų daktarę Jolantos Mažylę, inicijuodamas studentų skundus ir kreipdamasis į VU Centrinę akademinės etikos komisiją (CAEK).
Pažymėjo, kad J. Mažylės persekiojimą universitete inicijavo LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, veikianti Programos komitete socialinės partnerystės pagrindais. Atkreipė dėmesį, kad jokių J. Mažylės pažeidimų nenustatė nei VU CAEK, nei Visuomenės informavimo etikos komisija. Tačiau nepaisant to, nei VU administracija, nei Komunikacijų fakulteto vadovybė neatsiprašė šios mokslininkės ir nesiėmė jokių priemonių persekiojimams dėl pažiūrų universitete užkardymui.
6. Dar daugiau, VU Programos komiteto nariai (išskyrus pirmininką A. Gudauską ir dar vieną narę) skundu kreipėsi į VU Komunikacijos fakulteto dekanę, fakulteto tarybą, VU rektorių R. Petrauską bei VU CAEK, reikalaudami VU administraciją imtis priemonių prieš mokslininkę J. Mažylę už jų tapatybės paviešinimą, esą J. Mažylė neteisėtai paviešino Programos komiteto posėdžių garso įrašus, kuriuose J.Mažylės skundėjai svarstė pastarosios tariamus etikos pažeidimus. Nurodė, kad tarp pastarąjį skundą
pasirašiusiųjų - vėlgi ta pati skundų iniciatorė - LRT vadovė M. Garbačiauskaitė-Budrienė bei dar 4 LRT darbuotojai, kurie kartu yra ir minėto komiteto nariai.
Atvirame laiške akademinės bendruomenės atstovai konstatavo, kad: 7. LRT žurnalisto V. Savukyno ir VU doc. J. Mažylės persekiojimo aplinkybės ir naudojami susidorojimo metodai atkartoja SSRS okupacijos metodus - „demaskuoti" priešams buvo naudojami anoniminiai skundai (donosy - rus.), kurių pagrindu režimui neįtinkantys žmonės buvo įkalinamai, tremiami į Sibiro lagerius ir baudžiami mirties bausme. Sovietų okupuotoje Lietuvoje analogiškai sufabrikuotų „darbo žmonių" laiškais (skundais) iš Vilniaus universiteto (tuo metu V. Kapsuko) buvo pašalinti mokslininkai (nurodomos pavardės).
8. Pažymėjo, kad šiuo metu Lietuvoje ideologinis ir politinis persekiojimų dėl ,,neteisingų" pažiūrų pobūdis yra maskuojamas dangstant jį tariamais etikos pažeidimais.
9. Pažymėjo, kad mūsų dienomis, kai nėra okupacijos laikotarpiu egzistavusių represinių struktūrų keliamos grėsmės, beveik 100 VU Komunikacijos fakulteto studentų savanoriškai įsitraukė į neišmatuojamai juos savo erudicija ir profesinėmis žiniomis pranokstančios doc. J. Mažylės moralinio ir psichologinio terorizavimo kampaniją.
10. Pažymėjo, kad vienos tiesos režimo ir su juo susijusio piliečių diskriminavimo ir persekiojimo ideologiniu ir politiniu pagrindu požymiai ėmė ryškėti D. Grybauskaitės pirmosios prezidentinės kadencijos metu. VU rektoriumi tapus A. Žukauskui svarbiausia šalies aukštoji mokykla faktiškai atsisakė nuo 1990 m. atkurto akademinės mokslo ir studijų laisvės principo, pradėta susidoroti su ,,nukrypstančiais nuo tiesos" dėstytojais.
11. Analogiškai LRT žurnalistų persekiojimą už pažiūras ėmė įgyvendinti M. Garbačiauskaitė-Budrienė, tapusi šios institucijos generaline direktore. Jai vadovaujant Nacionalinis transliuotojas tapo ideologiniu-propagandiniu kelių ,,politiškai korektiškų" partijų ruporu. LRT faktiškai yra įtvirtinta neoficiali cenzūra - laidose išnyko nuomonių įvairovė, jose leidžiama dalyvauti tik iš anksto atrinktiems dalyviams arba, imituojant pažiūrų pliuralizmą ir įvairovę, į jas pakviečiamiems nepageidaujamiems dalyviams nesudaromos lygios sąlygos diskutuoti su oponentais ir netrukdomai išsakyti savo požiūrį.
LRT eteris ir internetinis portalas tapo jos kiršinimo ir skaldymo įrankiais.
Akademinės bendruomenės atstovai pabrėžia, jog visuomenei kelia susirūpinimą, jog į kitaminčių persekiojimus nereaguoja nei Seimo, nei Prezidento institucijos - daugelį metų abejingai leidžiama
anoniminiams skundikams savo skundus „institucionalizuoti" bei skleisti skundimo „kultūrą" į kitas valstybės ir valdžios įstaigas. Jų teigimu, taip metodiškai naikinamos Konstitucijos garantuojamos piliečių teises į žodžio ir įsitikinimų laisvę, o žmonių persekiojimai už pažiūras bei įsitikinimus paverčiami valstybės gyvenimo norma.
Akademinės bendruomenės atstovų teigimu, anoniminių įskundimų praktikos toleravimas leidžia daryti išvadą, kad į nepriklausomą Lietuvą vėl grąžinami nusikalstami sovietmečio okupacinių struktūrų naudoti visuomenės bauginimo ir terorizavimo metodai, kad Lietuva jau nebėra teisinė valstybė.
Be kitų reikalavimų atviro laiško autoriai ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą:
- pripažinti, jog šalyje plintanti ir įsitvirtinanti ideologinio ir politinio persekiojimo dėl įsitikinimų ir pažiūrų praktika griauna demokratijos pamatus bei karo Ukrainoje sąlygomis kelia realią egzistencinę grėsmę Lietuvos valstybės nepriklausomybei ir Tautos išlikimui;
- siūloma skleisti valstybės institucijoje nuostatą, kad anoniminiai Skundėjai būtų laikomi Rusijos vykdomo hibridinio karo prieš nepriklausomas suverenias valstybes dalyviais, talkinančiais agresorei supriešinant ir silpninant nepriklausomos Lietuvos visuomenę;
- ryžtingai imtis ginti piliečių konstitucinę žodžio ir įsitikinimų laisvę, pirmiausia viešai pareikšti savo poziciją šiame atvirame laiške paminėtais klausimais;
- kreiptis į teisėsaugos institucijas, kad būtų nedelsiant ištirti LRT Generalinės direktorės M. Garbačiauskaitės-Budrienės veiksmai persekiojant VU doc. J. Mažylę ir žurnalistą V. Savukyną, t.y. nustatyti, ar yra M. Garbačiauskaitės-Budrienės veiksmuose baudžiamojo veikos, piktnaudžiavimo įgaliojimais požymių, kurie keltų grėsmę visuomenės stabilumui šiam asmeniui esant LRT Generalinio direktoriaus pareigose.
- pasiūlyti VU Rektoriui, Senatui ir Tarybai įvertinti Komunikacijos fakulteto administracijos, Žurnalistikos bakalauro programos komitetų narių ir kolektyvinius skundus pasirašinėjančių studentų vaidmenį bei atsakomybę dėl doc. J. Mažylės persekiojimo ir nedviprasmiškai išsakyti savo poziciją dėl buvusio rektoriaus A. Žukausko pradėto universiteto ideologizavimo ir susidorojimų dėl pažiūrų praktikos;
- pareikalauti LRT tarybą panaikinti LRT Etikos kodekso nuostatas, ribojančias Konstitucijos 25 str. nustatytas laisves dėl asmens teisės turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti;
- sudaryti reprezentatyvią ir kvalifikuotą visuomeninę Komisiją prie LR Prezidento persekiojimą dėl pažiūrų patyrusių piliečių pareiškimams ir skundams tirti, analogišką Sąjūdžio laikais sovietinio režimo persekiojimus patyrusių politinių kalinių ir tremtinių skundus tyrusiai Komisijai.
Lietuvos žmogaus teisių organizacijos palaiko ir visiškai pritaria prof. V.Radžvilo ir prof. A.Vaišvilos atviro laiško Prezidentui argumentams bei reikalavimams ir kviečia Lietuvos Prezidentą, LRT tarybos narius, VU rektorių bei VU akademinę bendruomenę:
✓ ryžtingai užkardyti kitaminčių persekiojimą, kuriuo sąmoningai yra kurstomą žmonių tarpusavio neapykanta. Neabejotina, kad karo Ukrainoje sąlygomis šis dirbtinai kurstomas žmonių kiršinimas kelia realią egzistencinę grėsmę Lietuvos valstybės nepriklausomybei ir Tautos išlikimui.
✓ Atitinkamai pritariame nuostatai, kad anoniminiai Skundėjai yra Rusijos vykdomo hibridinio karo prieš mūsų valstybę dalyviai, sąmoningai/nesąmoningai talkinantys agresorei skaldant ir silpninant nepriklausomos Lietuvos visuomenę.
✓ Palaikome raginimą LRT tarybai panaikinti LRT Etikos kodekso nuostatas, ribojančias Konstitucijos 25 str. nustatytas laisves dėl asmens teisės turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Manome, jog šias nuostatas LRT Etikos kodekse lėmė ydingas pastarųjų metų autoritarinis LRT valdymas, prieštaraujantis LRT įstatymo 3 str. 1 dalies nuostatoms (demokratijos stiprinimui, žodžio ir kūrybos laisvei, įvairioms pažiūroms ir įsitikinimams TV laidose ir kt.).
✓ Pritariame iniciatyvai sudaryti reprezentatyvią ir kvalifikuotą visuomeninę Komisiją prie LR Prezidento institucijos persekiojimams dėl pažiūrų patyrusių piliečių pareiškimams ir skundams tirti.
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija - Romualdas Povilaitis
Piliečių gynybos paramos fondas - Stasys Kaušinis
Lietuvos žmogaus teisių asociacija - Vytautas Budnikas
Lietuvos Helsinkio grupė - Aurelija Kuzmaitė
Nurodytų organizacijų pritarimą pareiškimui tvirtinu:
Piliečių gynybos paramos fondo direktorius Stasys Kaušinis
Papildoma informacija:
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/vytautas-radzvilas-ir-alfonsas-vaisvila-del-persekiojamu-uz-paziuras-pilieciu-ir-jupersekiotoju-atsakomybes.d?id=93452851
Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-06-23 11:09
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media