2020 m. liepos 12 d., Sekmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktuali informacija

*print*

Archyvas :: Kultūros ministerija patvirtino “Visuomenės informavimo politikos strateginių krypčių 2019–2022 metams įgyvendinimo veiksmų planą”

2019-02-27
 
Kultūros ministerija

Kultūros ministerija

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO POLITIKOS STRATEGINIŲ KRYPČIŲ 2019-2022 METAMS

ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS

 

Strateginio tikslo, krypties, tikslo, uždavinio pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)

Vertinimo kriterijaus reikšmė[33]

Institucija, atsakinga už veiksmo įgyvendinimą ar vertinimo kriterijaus reikšmės pasiekimą

2018 metai

2019 metai

2020 metai

2021 metai

2022

metai

Strateginis tikslas - stiprinti tvarią, skaidrią, gyvybingą visuome-nės informavimo aplinką, kuriant informacinėms grėsmėms atsparią, pilietiškai aktyvią, žiniomis įgalintą visuomenę

Žiniasklaidos laisvė ir nepriklausomumas (vieta)[34]

(≤ 21)

≤ 20

≤ 19

≤ 18

≤ 17

Freedom House

 

I KRYPTIS „DARNI IR KOORDINUOTA VISUOMENĖS INFORMAVIMO POLITIKA"

1 tikslas - formuoti ir koordinuoti aiškiais valstybės prioritetais grįstą visuomenės informavimo politiką, šį programinį vienetą matant ne tik kaip atskirą kultūros politikos programos grandį, bet ir kaip nuoseklios valstybės politikos ir jos programinių dokumentų sudedamąją dalį

Visuomenės informavimo politikos įgyvendinimo funkcijų dalis[35] (proc.)

17

16

14

12

10

Kultūros ministerija

1.1. Užtikrinti sisteminę teisėkūrą ir jos stebėseną, taip pat tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir lyderystę

1. Įvertinti, parengti ir priimti su strateginių krypčių įgyvendinimu susijusias teisėkūros iniciatyvas

Priimtų teisėkūros iniciatyvų skaičius (vnt.)

2

≥ 2

≥ 2

1

1

Kultūros ministerija

2. Svarstyti visuomenės informavimo srities teisėkūros iniciatyvas Kultūros ministerijos Medijų taryboje

Teisėkūros iniciatyvų, svarstytų Medijų taryboje, dalis[36] (proc.)

0

50

50

75

75

Kultūros ministerija, Medijų taryba

3. Vertinti, teikti pastabas ir dalyvauti svarstant piliečių ir kitų institucijų ar įstaigų parengtas teisėkūros iniciatyvas visuomenės informavimo politikos srityje

Įvertintų piliečių, kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisėkūros iniciatyvų dalis[37](proc.)

50

60

70

80

90

Kultūros ministerija

4. Inicijuoti ir organizuoti bendradarbiavimo susitikimus visuomenės informavimo politikos klausimais

Organizuotų bendradarbiavimo susitikimų visuomenės informavimo politikos klausimais skaičius (vnt.)

4

5

7

9

10

Kultūros ministerija

 

II KRYPTIS „TURINIO KOKYBĘ IR ĮVAIROVĘ PERTEIKIANTI, PRIEINAMA IR PATIKIMA VIEŠOJI INFORMACIJA"

2 tikslas - skatinti kokybiškos, analitinės, patikimos, profesinius standartus atitinkančios viešosios informacijos sklaidą ir prieina-mumą nepriklausomai nuo informacijos perdavimo būdų ir prie-monių, atliepiant gyventojų kultūrinius, socialinius, ekonominius, vertybinius ir kitus poreikius, mažinant socialiai pažeidžiamiausių visuomenės grupių ir tautinių bendrijų informacinę atskirtį

Pasitikėjimas žiniasklaida (proc.)[38]

≥ 34

≥ 34

≥ 34

≥ 35

≥ 35

Eurobarometras

2.1. Skatinti visuomenės informavimo priemonių turinio įvairovę ir paslaugų prieinamumą

1. Mažinti administracinę naštą, susijusią su viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų pateikimu

Informacinių įpareigojimų viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams apimtis[39] (proc.)

100

100

60

55

50

Kultūros ministerija

2. Nustatyti išimtis visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimui, kai tenkinami tik bendruomeniniai poreikiai

Atnaujintas Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašas

-

1

-

-

-

Kultūros ministerija

2.2. Skatinti regioninės žiniasklaidos gyvybingumą Lietuvoje

1. Mažinti periodinių leidinių pristatymo regionuose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse paslaugos kainą

Periodinių leidinių pristatymokaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugostarifo dydžio mažėjimas (proc.)

-

≥ 30[40]

≥ 30

≥ 30

≥ 30

Susisiekimo ministerija

2. Inicijuoti mokymus (seminarus, praktikumus) regionuose dirbantiems žurnalistams

Regionuose dirbančių žurnalistų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (vnt.)

-

30

50

70

90

Kultūros ministerija

2.3. Užtikrinti visuomenės informavimo paslaugų prieinamumą socialinės atskirties grupėms ir tautinių bendrijų atstovams

1. Rengti visuomeninio transliuotojo televizijos programas, pritaikomas regos ir klausos neįgaliesiems

Televizijos programų (be kartojimų) su lietuviškais subtitrais transliacijų dalis (proc.)

5

8

11

16

20

LRT,

Kultūros ministerija

Televizijos programos (be kartojimų), verčiamų į gestų kalbą, transliacijų dalis (proc.)

4,5

8,7

9

10

10

LRT,

Kultūros ministerija

Televizijos programų (be kartojimų), pritaikytų regos neįgaliesiems, transliacijų dalis (proc.)

-

0,5

1

1,5

2

LRT,

Kultūros ministerija

2. Organizuoti lietuvių kalbos kursus tautinių mažumų atstovams

Lietuvių kalbos kursus baigusių tautinių mažumų atstovų skaičius (vnt.)

120

120

135

150

150

Tautinių mažumų departamentas

 

III KRYPTIS „SKAIDRI IR NEPRIKLAUSOMA VISUOMENĖS INFORMAVIMO APLINKA"

3 tikslas - užtikrinti skaidrios, nepriklausomos ir išorinėms grėsmėms atsparios visuomenės informavimo aplinkos funkcionavimą ir plėtrą, pagrįstą valdžios įtakos mažinimu, nuosavybės santykių ir interesų deklaravimu, žiniasklaidos konvergencijos sąlygomis realiai veikiančiomis antimonopolinėmis taisyklėmis, įgalinančiomis tiksliai įvertinti dominuojančią padėtį visuomenės informavimo srityje

Viešai prieinamų duomenų[41] apie viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvius dalis (proc.)

90[42]

93

95

97

100

Kultūros ministerija

3.1. Didinti žiniasklaidos nuosavybės santykių ir interesų deklaravimo skaidrumą ir viešumą

1. Atverti duomenis apie viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų gautą paramą ir pajamas

Viešai prieinamų duomenų apie viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų gautą paramą dalis (proc.)

-

40

60

80

100

Kultūros ministerija

Viešai prieinamų duomenų apie viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų gautas pajamas[43] dalis (proc.)

-

40

60

80

100

Kultūros ministerija

3.2. Skatinti visuomenės informavimo priemonių sąžiningą konkurenciją sukuriant, diegiant ir pritaikant antimonopolines priemones

1. Atlikti visuomenės informavimo priemonių konkurencinės aplinkos ir poveikio rinkai tyrimą

Atliktas visuomenės informavimo priemonių konkurencinės aplinkos ir poveikio rinkai tyrimas (vnt.)

-

1

-

-

-

Kultūros ministerija

2. Atnaujinti visuomenės informavimo priemonių koncentracijos nustatymo taisykles

Atnaujintos visuomenės informavimo priemonių koncentracijos nustatymo taisyklės (vnt.)

-

-

1

-

-

Kultūros ministerija

 

IV KRYPTIS „TVARI IR KURTI SKATINANTI VALSTYBĖS PARAMA IR MOKESČIŲ POLITIKA"

4 tikslas - užtikrinti nediskriminacinę, subalansuotą ir nuoseklią valstybės paramos bei mokesčių politiką, prioritetinėmis visuomenės informavimo kryptimis išlaikant kultūrinio ir šviečiamojo turinio, regionams skirtos informacijos sklaidą, įvairovę ir profesionalumą

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų (juridinių asmenų) skaičius (vnt.)

670

≥ 750

≥ 820

≥ 860

≥ 900

Kultūros ministerija

4.1. Nustatyti žiniasklaidos turinio skatinimo (paramos) prioritetų ir priemonių sistemą

1. Atnaujinti valstybės paramos žiniasklaidai modelį

Atnaujintas valstybės paramos žiniasklaidai modelis (vnt.)

-

-

1

-

-

Kultūros ministerija

2. Nustatyti erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio leidinių priskyrimo taisykles

Patvirtintos erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio leidinių priskyrimo taisyklės (vnt.)

-

1

-

-

-

Kultūros ministerija,

ŽEIT

V KRYPTIS „INFORMACINĖMS GRĖSMĖMS ATSPARI, RAŠTINGUMO GEBĖJIMUS UGDANTI VISUOMENĖ"

5 tikslas - plėtoti visuomenės medijų ir informacinį raštingumą kaip strateginį, tarpinstituciniu lygmeniu koordinuotą prioritetą, ugdantį visuomenės kritinį mąstymą, įgalinantį ją savo pačios gebėjimais įvertinti viešai skelbiamą informaciją ir atremti nepageidautinas informacines grėsmes, žadinantį pilietinį aktyvumą, dalyvavimą ir kūrybingumą (raišką)

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygis (proc.)[44]

37,8

-

39

-

(41,3)

Kultūros ministerija

5.1. Didinti visuomenės gebėjimus kritiškai vertinti visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją, ugdyti medijų ir informacinį raštingumą

1. Sukurti medijų edukacijos programą

Visuomenės gebėjimų naudotis žiniasklaidos priemonėmis lygis (proc.)

49,2

-

50,7

-

(54,3)

Kultūros ministerija

Visuomenės gebėjimųkritiškai vertinti visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją lygis (proc.)

37,9

-

39,3

-

(41,3)

Kultūros ministerija

Sukurta medijų edukacijos programa (vnt.)

-

-

1

-

-

Kultūros ministerija

2. Remti ir (ar) įgyvendinti visuomenės atsparumo, kritinio mąstymo, medijų ir informacinio raštingumo iniciatyvas

Paremtos ir (ar) įgyvendintos visuomenės atsparumo, kritinio mąstymo, medijų ir informacinio raštingumo iniciatyvos (vnt.)

≥ 2

≥ 2

≥ 3

≥ 3

≥ 2

Kultūros ministerija

3. Kelti kultūros įstaigų darbuotojų kompetenciją strateginės komunikacijos klausimais

Kultūros įstaigų darbuotojų, apmokytų strateginės komunikacijos kompetencijų kėlimo klausimais, skaičius (vnt.)

60

80

100

110

120

Kultūros ministerija

          
Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-03-23 12:03
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media