2020 m. gegužes 27 d., Treciadienis

Sukaktys, jubiliejai

*print*

Archyvas :: Kolegai Albertui Vaidilai – 75! Sveikiname!

2019-03-21
 
Albertas  Vaidila

Albertas Vaidila

Vytautas Žeimantas
Atrodo dar visai neseniai mes gražiai ir prasmingai paminėjome kolegos Alberto Vaidilos jubiliejų. Ir štai vėl artėja graži jo sukaktis. Taip, laikas iš tiesų greitai bėga. Apie tai susimąsčiau, kai bandžiau prisiminti, kiek gi metų mes jau pažįstami. Atrodė, kad susipažinau su kolega Albertu visai neseniai. O kai pradėjau skaičiuoti kada tai buvo, gerokai nustebau - beveik prieš keturiasdešimt metų. Per tą laiką ne vieną pūdą druskos suvalgėme, nemažai kartu ir įdomių darbų atlikome. 
Kolega Albertas gimė 1944 m. kovo 23 dieną Šiauliuose. Su šiuo miestu jį daug kas riša. Čia baigė vidurinę, čia pradėjo dirbti. Šiauliuose buvo jo pirmieji žingsniai megėjiškoje, vėliau ir profesionalioje žurnalistikoje. Jis nemažai metų dirbo Šiaulių miesto laikraščio kultūros skyriuje. Daugiausiai rašė filosofijos, kultūros, architektūros, profesinės ir liaudies dailės klausimais, recenzavo parodas, spektaklius, dalyvavo televizijos ir radijo laidose. Dirbo ir dėstytoju Šiaulių pedagoginiame institute, dėstė meno istoriją. 
Su pranešimais apie dailės problemas dalyvavo mokslinėse konferencijose. Kai kurie pranešimai atspausdinti įvairiuose leidiniuose: tarptautinėje konferencijoje padarytas pranešimas „Šiuolaikinės lietuvių liaudies tapybos raida ir problemos" įtrauktas į knygą „ Pabaltijo liaudies tapyba" (Kaunas, „Šviesa". 1990), pranešimų konferencijose pagrindu paruošti straipsniai skelbti „Kultūros baruose", „Teatras", „Literatūra ir menas" ir kt. 
Akivaizdu, kad nuo jaunystės jį traukė dvi mūzos: žurnalistikos ir meno. 1974 metais jis baigia Lietuvos valstybinį dailės institutą ir įsigija menotyrininko specialybę. Tačiau žinių troškimas jį vertė nuolat tobulėti. Todėl įstoja į Maskvos visuomeninių mokslų akademiją, studijuoja filosofiją. 
Jis nesitenkina tik darbu redakcijoje, ima į rankas skulptoriaus kaltus ir iš akmens iškala kelis paminklus, kurie dabar stovi Šiauliuose ir Kuršėnuose. Jis tapo aliejumi, kelis kolegų portretus mačiau asmeninėse kolekcijose. Jam paklūsta ir grafikos menas. Kūria portretus, draugiškus šaržus, ekslibrisus. Pastarųjų nemažą pluoštą eksponavo pirmojoje Žurnalistų ekslibrisų parodoje, kuri sėkmingai apkeliavo ne vieną ekspozicijos salę Lietuvoje.
Jam artimas ir knygų iliustravimo menas. Jis sėkmingai iliustravo ir kelias mano autorines knygas, žurnalistų poezijos knygas „Šitas aidas toli girdis..." (2012). „Sušvieski, saule" (2014). Beje, ir pirmoje, ir antroje knygoje yra ir kolegos Alberto eilėraščių. Vadinasi, jį galima vadinti ir poetu.
Kolega Albertas reiškiasi ir kaip aktyvus menotyrininkas. Dalijasi spaudoje savo mintimis apie dailininkus, pristato jų parodas, rašo įžanginius straipsnius įvairių parodų katalogams. 
„Dirbant Šiaulių miesto laikraštyje korespondentu, Šiaulių pedagoginio instituto dėstytoju, imantis teptuko, skulptoriaus kalto ar bandant nuveikti kitus darbus, teko daugiausia bendrauti su kultūros darbininkais: rašytojais, žurnalistais, dailininkais, aktoriais... Rašiau apie kultūros ir meno problemas, talentingus žmones, jų darbus ir į respublikos žurnalus, laikraščius. Esu paskelbęs daugiau kaip 200 straipsnių, skaičiau pranešimus mokslinėse konferencijose profesinės dailės, architektūros, tautodailės temomis. Kai kurie pranešimai skelbti įvairiuose leidiniuose. Šie keli pastarieji dešimtmečiai, kuriuos pragyvenau Vilniuje, padėjo man priartėti prie profesinio meno, etninės liaudies kultūros, praplėsti filosofinį akiratį," - sako kolega Albertas.
2008 m. jis parašo vadovėlį statybininko profesiją pasirinkusiam jaunimui „Statybos menas". Vadovėlį išleidžia „Minties" leidykla. Šiame vadovėlyje kolega Albertas parašo pasaulio architektūros istoriją. Daugelyje atveju remdamasis ir Lietuvos architektūros, statybos meno pasiekimais. 
Kai dirbau „Lietuvos aide" su malonumu ruošiau spaudai jo tęstinį straipsnių ciklą - filosofinius apmąstymus apie mito vietą mene, religijoje, politikoje. Šie apmąstymai verti ir atskiros knygos.
„Nūdienos pasaulyje pilna filosofijos, kurios negalima suprasti, ir šventraščių, kurių niekas neskaito arba jais nesivadovauja. Abejojam dabartiniais siekiais. Ar galim būti geresni? Sąžiningo, dvasingo ar prasmingo gyvenimo ieškojimas lyg ir tampa tuščiu laiko švaistymu. Praeitis, civilizacija, herojiškumas, šimtmečiais gludinta tradicija atsitraukė. Gilesni jausmai tapo iliuzija. Suvokiame, kad turime keistis. Manyčiau, kad mąstyme ir darbuose turi atgimti primiršta gyvenimo GEROJI PRADŽIA: turi pasikeisti kasdieninis žmogaus elgesys. Čia galėtume kur kas daugiau nuveikti ir mes - žurnalistai. Tai būtų tikrieji pokyčiai, nes juos gali patirti visi. Lengva juos pritaikyti gyvenime ir suvokti jų prasmę. Juk tai ir tautos, bet kurios žmonių bendrijos kasdienio buvimo, pažangios egzistencijos ir didelių darbų pagrindas," - sako kolega Albertas.
Pastaraisias metais jis susidomi kompiuterine grafika. Kas gi tai yra? Šiuolaikinė „Tapybos enciklopedija" glaustai apibūdina taip: „Kompiuterinis menas - 20 a. antros pusės vizualinių menų šaka: kompiuteriu kuriamas menas. Meninis vaizdas modeliuojamas monitoriaus ekrane pagal programų teikiamas galimybes. Jungiami dailės, mokslo ir technikos elementai." Gerai suprasdamas meno ir kibernetikos subtilybes, kolega Albertas savo darbais drąsiai teigia, kad kompiuterinė pelė gali būti toks pats meno kūrimo įrankis kaip pieštukas, teptukas ar skulptoriaus kaltas. 
Kolega Albertas šia linkme dirba aktyviai, produktyviai ir kūrybingai, galima drąsiai teikti, kad tampa vienu iš kompiuterinės grafikos pradininku Lietuvoje. Jis jau surengė savo darbų parodas mūsų Žurnalistų namuose, Seime, Vilniaus karininkų Ramovėje, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kitur.
Prisimenu kai 2013 metais kolega Albertas atidarė savo pirmąją parodą Žurnalistų namuose. Pavadino ją „Būties ženklais". Jau tada stebino jo kūrinių tematika. Ji buvo įvairi kaip įvairūs ir žurnalistų interesai - nuo kosminių vizijų, gyvybės užuomazgų, dramatiškų grėsmių iki mažų žemiškų džiaugsmų, supančios aplinkos apmąstymų ir poetizavimo. Tada pristatydamas save ir naująją parodą kolega Albertas sakė: „Pradžioje apie susidomėjimą menu. Be šios pradžios nebūtų ir šios parodos, nes kompiuteris paveikslų nekuria. Jis tėra tik gana įnoringas įrankis paveikslui sukurti. Mano jaunystės ir ankstyvieji kūrybos metai prabėgo gimtajame Šiaulių mieste, kur greta žurnalistinio darbo miesto laikraštyje, domėjausi ir menine kūryba - piešiau, tapiau aliejiniais dažais portretus, peizažus, liejau akvareles. studijavau ir įgijau menotyrininko kvalifikaciją Vilniaus dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija - V.Ž.). Nenuleisti rankų skatino ir studijų procesas - kūrinius su bendrakursiais privalėjome atsivežti ir eksponuoti sesijų metų dailės institute. Vėliau patraukė akmens skulptūra: iš granito nutašiau antkapinių skulptūrinių paminklų. Tapau Lietuvos žurnalistų sąjungos, vėliau - dailininkų sąjungos nariu."
„ Stengdamasis neatsilikti nuo gyvenimo tarškinu kompiuterio „klavišais". Nė nepajutau kaip jis mane „įsiurbė", o ypač šios gudragalvės technikos galimybės meninėje kūryboje, kurias priėmiau kaip laikmečio iššūkį. Pradėjau kurti kompiuterinės tapybos ir grafikos darbus. 2005 metais surengiau pirmąją šios kūrybos autorinę parodą Lietuvos kurčiųjų draugijoje. Jos tematika nemaža dalimi buvo susieta su specifiniu kurčiųjų gyvenimu, pagal išgales bandant atskleisti jų savitą pasaulėjautą bei vizualiai perteikti savo patirtį, nuojautas. Kompiuteris - šis naujas darbo įrankis manęs nebepaleido", - sako kolega Albertas. 
Kompiuterinėje grafikoje kolega Albertas daug nuveikė. Bet, mano galva, ryškiausias šia technika sukurtas jo ciklas yra "Žurnalistų portretai". Kolegų portretų jau sukurta per 100. Albertas Vaidila yra pirmasis Lietuvos žurnalistikos istorijoje surengęs autorines žurnalistų portretų parodas. Jo sukurti mūsų kolegų portretai jau buvo demonstruojami Žurnalistų namuose, Vilniaus Rotušėje. Nemažai jų jau buvo paskelbta almanache "Žurnalistika", periodinėje spaudoje, LŽS svetainėje, kitur. Todėl jau galima padaryti ir kai kurias išvadas. Manau, kad šiame cikle galima išskirti dvi stilistines kryptis. Vieną tiktų pavadinti dekoratyvine. Šios krypties darbuose visas portretuojamasis fonas padengtas stilizuota linijine ir spalvinių dėmių ornamentika.Taip sukuriamas judrus, mirgantis vaizdas primenantis impresionistų darbus. Antra kryptis - pointistinė, nes vaizde dominuoja taškai. Pointistinė tapybos maniera būdinga vėlyvajam impresionizmui, kitaip sakant, postimpresionizmui. Ji artimesnė realistinei tapybai, nes skiriama daugiau dėmesio formai ir spalviniams santykiams. Tačiau ir vienu, ir kitu atveju kolega Albertas išsaugo portretuojamojo panašumą, tik paryškina charakteringus bruožus, sukuriama ir atitikanti sumanymą nuotaika. Turint galvoje tai, kad darbai atliekami modernia kompiuterine technika, kolegos Alberto darbus galima pavadinti šiuolaikišku ar moderniu impresionizmu.
Kolega Albertas yra aktyvus ir Lietuvos žurnalistų sąjungoje, į kurią įstojo 1978 metais, Jis yra LŽS Tarybos, LŽS Senjorų klubo Tarybos narys. 2005 metais tapo valstybės pripažintu meno kūrėju. 2017 metais buvo priimtas į Nacionalinę žurnalistų kūrėjų asocoaciją. O visai neseniai, 2019 m. kovo 16 dieną LŽS Valdyba nutarė jį apdovanoti medaliu "Už nuopelnus žurnalistikai".
„Biblijoje sakoma, kad pradžioje buvo Dievo žodis. Žurnalistui žodis - svarbiausias kūrybos instrumentas. Žodis, deja, nuvertėjo. Kiekvienas šiame painiame laikmetyje kažin ar daug ką nuveiksim, jei nebūsime reiklūs sau, o kritikuosime tik kitus. Tos kritikos šiandien nors vežimu vežk. Lietuva nėra tokia vienintelė. Visame pasaulyje „žaidimo taisykles" diktuoja rinkos sistema. Rinka suartino pasaulį, tačiau dėl to prarandame individualumą. Mes turime išsaugoti savo sąvastį," - sako kolega Albertas.
Albertai, širdingai sveikinu tave su gražia sukaktimi. Tegul tavyje niekada neužgęsta kūrybos ugnelė, tegul tave lydi sėkmė ir laimė. 
Rubrika Sukaktys, jubiliejai yra Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo projekto dalis.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-03-26 13:57
 
 

Komentarai (10)

Jūsų el. paštas

Regina

2019-04-15 12:04

Vaidila, taip ir toliau - tik į priekį.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Antanas

2019-03-29 12:21

Sveikinu, Albertai, su gražia sukaktimi. Sėkmės ir laimės!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Ipolitas

2019-03-24 14:51

Nuoširdžiai sveikinu kolegą Albertą su gražia sukaktimi. Sėkmės ir laimės!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Juozas

2019-03-24 08:23

Tegul ir toliau Tavo širdies gerumą ir meilę žmonėms skatina pavasarinio džiaugsmo daigai ir stiprina kūrybines jėgas ateities planams realizuoti. Su gražia ir prasminga Tavo švente, gerb. Jubiliate.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Albertas

2019-03-23 12:12

Ačiū mieli mano bičiuliai už sveikinimus ir linkėjimus. Rimti žmonės sako, kad žodžiai materializuojasi. Šiandien man ypač norisi tuo tikėti. Savo ruožtu noriu jums palinkėti džiaugsmingo pavasario ir pačių slapčiausių norų išsipildymo. Atskiras padėkojimas Vytautui už mano kūrybinės biografijos profesionalų išguldymą ir taipogi gražius palinkėjimus.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Jonas iš Kelių muziejaus

2019-03-22 14:11

Mielas modernusis impresionistinio meno kūrėjau, visada smagu su pačium bendrauti! Noriu palinkėti tokiu "impresionistu" būti dar ilgą шдп1 laiką. Už tai ir keliu tostą - SU GIMTADIENIU, ALBERTAI !

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Loreta

2019-03-22 10:21

Sveikinu, Albertai. Linkiu gražių spalvų kūryboje ir šviesių minčių galvoje

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Bronius iš Lazdynų

2019-03-22 10:04

Sveikinu. Linkiu visokių, o ypač kūrybinių sėkmių! Malonu su tavim bendrauti ir klausytis išmintingų tostų:) Laimės, sveikatos ir pinigų!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Jeronimas

2019-03-22 08:34

Žinom dėl ko gyvenam. Gyvenk,Albertai, ir klestėk.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media